Reglament intern

Si vols descarregar el reglament prem aquí

La Junta Directiva de la SANT FRUITÓS ESCOLA DE FUTBOL ,seguint amb la pauta amb la que es caracteritza tota la seva actuació, que no és altre que la normalització de totes les activitats del club, per tal que les relaciones entre tots els estaments siguin més senzilles i enteses per tots, amb la finalitat de fer que la convivència sigui la més sana des de els punts de vista social i esportiu, s’ha realitzat un reglament que ordenarà les activitats i las relacions de la junta directiva, direcció esportiva, coordinadors esportius, tècnics, jugadors/es i pares.

La direcció esportiva ha realitzat aquest reglament, tenint en compte les característiques peculiars del nostre club, el seu caràcter educatiu i ,com a entitat esportiva immersa en les diferents competicions futbolístiques, en vetllar per tal que els nostres equips puguin competir en les millors condicions.

I. DISPOSICIONS GENERALS

ARTÍCLE I. OBJETIU I IDEARI

El present Reglament intern té com objectiu regular la organització i el funcionament de la SANT FRUITÓS ESCOLA DE FUTBOL (en endavant la “ SFEF”).

Qualsevol recomanació, norma, sanció o actuació establerta des del club, només té com a finalitat contribuir a la adequada formació de la personalitat i els valors humans de tots i cada un dels integrants de la SFEF, a través de la pràctica del futbol

Per desenvolupar aquest projecte esportiu, la SFEF ha creat una estructura organitzativa composta per una direcció esportiva, que basant-se en els objectius abans esmentats, té al seu càrrec les següents responsabilitats bàsiques:

a) Vetllar per la formació tant esportiva com disciplinària de tots els components (coordinadors, entrenadors, jugadors i pares) dels equips al seu càrrec.

b) La gestió, seguiment i control dels equips i jugadors, en totes las categories i edats (tasca que es durà a terme conjuntament amb els diferents coordinadors d’etapa).

c) La representació de la SFEF davant la Federació territorial i el consell comarcal.

d) Mantenir un prestigi esportiu de la SFEF, en cada categoria i competició en les que participi qualsevol equip al seu càrrec.

ARTÍCLE II. ÀMBIT D’APLICACIÓ:

El present Reglament serà aplicat en els següents àmbits:

a) Personal:

2.1. Els esportistes inscrits en la SFEF des de la formalització de la seva inscripció fins que sigui baixa.

2.2. A tot el personal tècnic de la SFEF (director esportiu, coordinadors, entrenadors, delegats).

2.3. A tots els pares/mares dels jugadors des del moment de la inscripció del seu fill, fins a la baixa com a jugador de la SFEF, en aquells aspectes que els sigui aplicables.

2.4. Al personal auxiliar de la SFEF.

2.5. A totes aquelles persones o entitats que per qualsevol motiu i temporalment formin part del club.

b) Espaial:

2.6. Les instal·lacions esportives municipals.

2.7. Qualsevol instal·lació esportiva, visitant, edifici o espai als que es desplacin els components de la SFEF, bé sigui de forma esporàdica o habitual per realitzar les activitats esportives.

Norma general aplicable.

2.8. A tots els efectes, coordinadors, delegats, entrenadors i jugadors. Seran responsables directes de les accions possibles comeses pels seus familiars, amics, o qualsevol persona relacionada amb ells. L’ incompliment per part de las persones esmentades anteriorment de qualsevol de les obligacions recollides en el present Reglament i especialment las relatives a:

a) El respecte i compliment de les normes i reglament de la Competició.

b) La falta de dedicació i esforç necessari per el desenvolupament de l’activitat esportiva.

c) El respecte de la imatge personal i de la SFEF.

La SFEF podrà imposar a la persona directament responsable, les pertinents sancions, podent inclús, i en cassos de reiteració o extrema gravetat, expulsar-lo del Club.

II. COMPOSICIÓ I ESTRUCTURA

ARTICLE III. ESTRUCTURA

3.1. La SFEF, de conformitat amb allò establert, contarà amb els següents òrgans de govern (amb el que fa referència a la disciplina):

a) Comissió esportiva. Format pel president de la SFEF i director esportiu. Serà aquesta comissió qui prendrà la decisió d’aplicació de qualsevol sanció.

b) Coordinacions. Cada coordinador vetllarà per tal que tot funcioni correctament dins la seva categoria, i informarà a la comissió esportiva si hi ha algun cas d’indisciplina.

ARTICLE IV. PRINCIPIS D’ACTUACIÓ

4.1. Els òrgans de govern vetllaran per tal que les activitats de la SFEF es desenvolupin d’acord amb el projecte presentat, amb l’objectiu de fer possible l’efectiva realització dels objectius establerts.

4.2. Els òrgans de govern de la SFEF garantiran, en l’àmbit de la seva competència, l’exercici dels drets reconeguts als jugadors, entrenadors, delegats, així com a pares i mares i vetllaran per el compliment dels deures corresponents.

Així mateix , afavorirà la participació efectiva de tos els membres de la SFEF en la vida del mateix, en la seva gestió i avaluació.

III. ALTRES ÒRGANS UNIPERSONALS

ARTICLE V. COORDINADORS D’ETAPA

Les funcions pròpies dels Coordinadors són:

1) Coordinar i controla totes les activitats de caràcter disciplinari d’acord amb les normes establertes.

2) Té com a objectiu fonamental la gestió, seguiment i control dels equips i jugadores, de la seva categoria, vigilant l’adequat compliment de la formació integral de tots i cada un dels jugadors de la SFEF.

3) Podrà exercir, simultàniament, qualsevol altre activitat relacionada amb la SFEF (entrenador).

4) Vetllarà per recollir tota la documentació necessària per poder tramitar la fitxa federativa.

5) Elaborarà les fitxes federatives dels seus jugadors.

6) Durà a terme qualsevol gestió o tràmit amb la federació o consell comarcal, si aquesta afecta a algun dels seus equips.

7) A principi de cada temporada haurà de treballar conjuntament amb els seus entrenadors i la direcció esportiva, per establir els objectius de la temporada

8) Executar els acords de la comissió esportiva en l’àmbit de competència.

9) Estarà sempre en disposició de solucionar qualsevol dubte, comentari, petició o reclamació dels entrenadors.

10) Estarà sempre en disposició de solucionar qualsevol dubte, comentari, petició o reclamació dels pares.

11) Té la obligació de guardar les mateixes formes i respecte exigit a qualsevol altre component de la SFEF en qualsevol situació.

IV. ENTRENADORS

ARTICLE VI. CARÀCTER

6. 1 Els entrenadors són aquells membres de la SFEF que desenvolupen la funció docent en l’àmbit, el seu exercici anirà orientat a la realització de la finalitat educativa i esportiva establerta en els idearis de la SFEF.

Per la seva proximitat al jugador, constitueixen el nucli principal de la seva formació. Rebran el suport i l’assessorament del coordinador d’etapa i del director esportiu.

6.2 La designació dels entrenadors és competència del Coordinador d’etapa, amb el vist-i-plau del director tècnic.

ARTICLE VII. DRETS DELS ENTRENADORS

Els entrenadors tindran els següents drets:

a) A exercir les seves funcions dins del respecte a l’ideari de la SFEF, en l’equip de treball al que se’l destini.

b) A ser informats per la direcció esportiva o coordinador d’etapa dels assumptes que corresponguin a la SFEF en general i a ells en particular.

c) A ser tractats amb correcció i respecte per la resta d’integrants del Club.

d) A utilitzar els mitjans materials i instal·lacions de la SFEF per desenvolupar els objectius del mateix tot aplicant les normes que en regulen el seu ús.

ARTICLE VIII. DEURES DELS ENTRENADORS.

Els entrenadors tenen els següents deures.

a) Complir amb la programació establerta pel coordinador d’etapa i la direcció esportiva.

b) Participar, a excepció d’una causa justificada, en totes les activitats programades així com en aquelles a les que sigui degudament convocat. (sessions setmanals, reunions, tornejos, etc…..

c) Mantenir en l’aspecte personal i en el tècnico-esportiu una conducta digne i respectuosa amb la SFEF en el desenvolupament de les seves funcions, així com en la seva relació amb els diferents membres i estaments de la SFEF, especialment amb els futbolistes.

d) Desenvolupar amb competència, exactitud i puntualitat les tasques i activitats corresponents.

e) Els entrenaments estan estipulats de les 18 hores fins les 19:30. Cal ser molt respectuosos amb l’horari establert, tant per començar com per acabar.

e) S’ha d’arribar abans de l’inici de l’entrenament per poder preparar el material necessari, i ser al vestidor del seu equip abans que arribin els jugadors per poder fer la rebuda correctament.

f) Al finalitzar els entrenaments, l’entrenador restarà al club i concretament en el seu vestuari, vetllant per tal que tot el procés funcioni sense problemes i entregar els fills als seus pares. Un cop no quedi cap jugador, l’entrenador procedirà a recollir el seu material i podrà marxar.

e) Aplicar el Règim disciplinari de la SFEF, en el nivell de la seva competència.

f) Complimentar el diari d’entrenaments (fitxes d’entrenament) i els que fan referència a la assistència comportament dels esportistes.

g) Mantenir l’espai esportiu net i endreçat durant la seva presència en el mateix.

h) Estan obligats a col·locar i guardar els elements necessaris per el desenvolupament dels entrenaments i partits (pilotes, cons,…)

i) Portar sempre l’equipament esportiu adequat a la activitat que es desenvolupi.

V. JUGADORS I EQUIPS

ARTICLE IX. DRETS

9.1 El jugador té dret a rebre una formació que asseguri un ple desenvolupament de la seva personalitat.

9.2 Tots els esportistes tenen dret a les mateixes oportunitats d’accés als diferents nivells esportius. No hi haurà més limitacions que les aptituds físiques (sota prescripció mèdica).

9.3 Tots els jugadors tenen dret a que es respecti la seva integritat física, moral i personal, evitant tot tipus de vexacions físiques o morals.

9.4 Tots els membres de la SFEF estan obligats al respecte dels drets dels futbolistes que s’estableixen en la present normativa interna.

Per assegurar aquest dret la SFEF es compromet a:

a) Un entrenador per equip. Amb la suficient formació i assessorament per a desenvolupar de la millor forma la tasca que se li demana.

b) Equipament esportiu.

c) Un horari d’entrenament. (de 18 hores a 19:30 hores)

d) La participació de tots els equips en Competicions Oficials. (Prebenjamí; a través de consell comarcal. Benjamí i aleví; a través de la federació catalana de futbol.

* es possible que si es forma més equips de categories benjamí i/o aleví, es prengui la decisió de fer-los competir a nivell comarcal, com a cas excepcional.

e) L’ensenyament de la disciplina esportiva escollida.

f) La deguda educació esportiva que contribueixi a completar la formació integral de l’esportista.

ARTICLE X. DEURES

10.1 Els jugadors tenen els següents deures:

a) Assistir als entrenaments establerts, esforçant-se i obligant-se a aprendre i millorar en tots els aspectes.

b) Els jugadors hauran d’estar completament equipats i preparats per dur a terme el començament de l’entrenament amb puntualitat.

c) Assistir a tots els partits als que siguin convocats i amb l’antelació determinada per l’entrenador, amb la equipació esportiva que se li faciliti des de la SFEF.

d) Justificar les absències als entrenaments i partits en aquells casos en els que no pugui assistir, comunicant-li al seu entrenador.

*Es consideren motius justificats:

– Malaltia, motius familiars, motius docents

* No es consideren motius justificats:

– Els no inclosos en els anteriors.

– Pràctiques en altres activitats.

e) El compliment de les obligacions econòmiques.

g) Arribar puntualment a la hora indicada tant als entrenaments com als partits als que siguin convocats.

h) Cuidar el material esportiu de la SFEF i les seves instal·lacions fent un ús adequat de les mateixes.

i) Comportar-se amb correcció i respecte en els entrenaments, partits, amb altres jugadors, companys, àrbitres, entrenadors i qualsevol altre persona relacionada amb la SFEF.

j) Comportar-se en el desenvolupament de la activitat esportiva durant tota la temporada, sense perjudicar els interessos esportius del la SFEF.

VI.PARES I MARES

ARTICLE XI. DELS PARES I MARES

11.1 La inscripció d’un jugador en la SFEF suposa el coneixement i la acceptació per part dels pares del reglament de règim intern i altre normativa, així com procurar que els seus fills les respectin.

11.2 Els pares tenen dret a ser informats de la evolució esportiva i del comportament dels seus fills.

11.3 Els drets i obligacions dels pares recollits en el present reglament, es refereixen, en el caso de absència d’aquests, al tutor o representant legal de l’alumne o jugador.

11.4 Al principi de cada temporada, facilitaran les dades identificatives, administratives i autoritzacions pertinents que la SFEF sol·liciti , i al tractament informàtic de les mateixes.

11.5 Es responsabilitzaran de que la documentació sol·licitada per la SFEF estigui vigent i de entregar-la en els terminis estipulats.

11.6 Es comprometen a efectuar els pagaments acordats i demanats la SFEF en la forma i terminis establerts.

11.7 Tenen prohibit l’accés al terreny de joc, ja sigui per parlar amb el seu fill, amb un entrenador, coordinador, director tècnic. Per poder dirigir-se a algun membre de la SFEF caldrà esperar a finalitzar l’entrenament, o citar-se un altre moment en les oficines de la SFEF.

11.8 S’ha separat mitjançant una tanca, la zona de recollida de jugadors i la zona de vestidors. Queda totalment prohibit accedir a aquesta zona abans, durant i després de l’entrenament. Els jugadors seran recollits i entregats als pares pels seus entrenadors.

11.8 Durant el desenvolupament dels entrenaments o partits, inclòs els descansos, s’abstindran en tot moment d’aconsellar o recomanar, tant als jugadors com a els entrenadors, accions que siguin competència exclusiva de l’entrenador.

VII RÈGIM DISCIPLINARI

ARTICLE XII. DEFINICIÓ

12.1 La present normativa serà d’aplicació a tots els jugadores de la SFEF, de la mateixa manera que a tots els seus estaments (entrenadors, coordinadors, director esportiu, junt directiva, pares…).

12.2 Coordinador i entrenadors en particular, posaran especial èmfasi en la prevenció de les actuacions disciplinaries presents en aquesta normativa, mitjançant el contacte i col·laboració constant.

12.3 Els entrenadors podran adoptar les mesures que considerin pertinents per mantenir l’orde dins del campo, sempre que siguin adequades i pretenguin la educació dels jugadors

ARTICLE XII. INFRACCIONS

13:1 Classificacions:

Las faltes podran ser:

  • lleus
  • greus
  • molt greus

13.2 Són faltes lleus:

a) Les faltes injustificades de puntualitat.

b) Les faltes injustificades, no reiterades d’assistència a entrenaments i/o partits.

c) La no comunicació al seu entrenador de qualsevol anomalia o falta d’assistència a entrenaments i/o partits.

d) La actitud passiva en entrenaments i/o partits.

e) Una falta de respecte als seus companys o entrenadors que es duguin a terme en entrenaments, partits i desplaçaments o amb altres jugadors, àrbitres, etc.

13.3 Són faltes greus:

a) Les faltes injustificades, reiterades d’assistència a entrenaments i/o partits.

b) La reiterada i contínua falta de respecte a companys o entrenadors, així com qualsevol comportament incorrecte que es duguin a terme en entrenaments, partits i/o desplaçaments o amb altres jugadors, àrbitres, etc.

c) Els actes d’indisciplina, injuria o ofensa reiterats als membres de la SFEF i que embrutin la seva imatge.

d) Els actes injustificats que alterin greument el desenvolupament normal de les activitats de la SFEF.

e) La reiterada i sistemàtica acumulació de faltes lleus en una mateixa temporada esportiva.

13.4 Són faltes molt greus:

a) Els actes d’indisciplina, injuria o ofensa molt greus contra els membres de la SFEF que n’embrutin la seva imatge.

b) La agressió física a membres de la SFEF o d’altres clubs, així com als àrbitres, espectadors, etc.

c) L’acumulació de tres greus durant una mateixa temporada esportiva.

d) Incompliment de les obligacions econòmiques de la SFEF.

ARTICLE XIV. SANCIONS

Per cometre les faltes enumerades anteriorment s’imposaran les següents sancions.

14.1 Per faltes lleus es podran imposar algunes de les següents sancions atenent a les circumstàncies de cada cas:

a) Amonestació privada

b) Amonestació escrita i que serà comunicada als pares.

c) Suspensió d’un partit de competició.

14.2 Per faltes greus:

a) Avís, en el cas de contínues faltes injustificades d’assistència, en el que s’inclourà un informe detallat de l’entrenador corresponent i del Coordinador, sobre la esmentada actitud.

b) Suspensió de 2 partits de competició.

14.3 Per faltes molt greus

a) Expulsió del Club.

ARTICLE XV. COMPETÈNCIA PER LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS

15.1 Director esportiu, que formarà la comissió esportiva juntament amb el president de la SFEF. En el cas de faltes greus i molt greus. Quan siguin faltes lleus seran els mateixos coordinadors d’etapa qui aplicaran les sancions. Comunicant-ho a la comissió esportiva.

ARTICLE XVI. PROCEDIMENT SANCIONADOR

16.1 En el cas de faltes greus i molt greus, la comissió esportiva elaborarà un expedient, es reunirà amb el jugador i els pares o representants legals, amb l’entrenador i el Coordinador, i comunicaran la decisió presa.

16.3 En el cas de faltes lleus, es parlarà amb el jugador i amb les seus pares o representats legals, comunicant-los les faltes que ha comès i se li donarà la proposta de sanció per escrit.

DISPOSICIONS FINALS

El present Reglament de Règim Interno entra en vigor a partir del 3/09/2012

El president                                                                                    Director esportiu

David Vila                                                                                       Jaume Comellas

Amb el suport